11:51 22.11.2019 Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wlkp.


POŁĄCZ PASJĘ Z NAUKĄ


AKTUALNOŚCI


OFERTA EDUKACYJNA
Wyniki ogłoszonego przetargu

W załączeniu - Zestawienie ofert

W załączeniu - Zestawienie zbiorcze ofert
„Zakup projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz notebooków w ramach projektu Pociąg do Wiedzy nr RPKP.06.03.02-04-0017/19 współfinansowanego z EFRR Województwa Kujawsko-Pomorskiego."

W załączeniu - Informacja o publikacji ogłoszenia

W załączeniu - SIWZ

W załączeniu - UMOWA - Załacznik nr.4Dostawa, Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Pociąg do Wiedzy nr. RPKP.06.03.02-04-0017/19 współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W załączeniu wymagane dokumenty, specyfikacja techniczna

W załączeniu UMOWA - Załacznik nr. 4
OFERTA EDUKACYJNA
Informacja w sprawie szczepień, która wpłynęła do dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim

Informacja w sprawie szczepień, która wpłynęła do dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w najbliższym czasie rozpocznie się szczepienie nauczycieli przeciw Covid-19. Dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i Nauki rząd RP podjął decyzję, że
już w drugim tygodniu lutego rozpoczną się szczepienia nauczycieli.
W pierwszej grupie będą mogli Państwo zgłaszać tylko następujące kategorie osób, które już w tej chwili pracują stacjonarnie:

- nauczycieli wychowania przedszkolnego,
- osoby zatrudnione na stanowisku - pomoc nauczyciela,
- osoby zatrudnione na stanowisku - pomoc wychowawcy,
- nauczycieli klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic),
- nauczycieli szkół i placówek specjalnych,
- nauczyciel i instruktorów praktycznej nauki zawodu (również tych nie będących pracownikami szkół),
- pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych,
- kadrę kierowniczą pedagogiczną wymienionych szkół i placówek.

O możliwości zgłaszania kolejnych grup nauczycieli będziemy informować w późniejszym czasie.
Jak będą wyglądały szczepienia nauczycieli?
Cała procedura będzie bardzo prosta. Nauczyciel na szczepienie będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
Dyrektor będzie wypełniał prosty formularz, który zostanie udostępniony do poniedziałku, 8 lutego br. w „Strefie Pracownika” SIO.

W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce,
dopisze pracowników nie będących nauczycielami, lub nie zatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego. WAŻNE: nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole.

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br.
Zachęcam do udziału w szczepieniach!

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie proponuje
oprócz zaplanowanych diagnoz oraz terapii na okres ferii zimowych
zintensyfikowane wsparcie, w tym:
• infolinia i poradnictwo dla dzieci i młodzieży czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 tel. 516 081 200 lub 523020438;
• dyżury telefoniczne dla rodziców od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00-15:00, tel. 516 081 200;
• możliwość spotkania w Poradni lub wsparcie telefoniczne w sytuacji kryzysowej ze specjalistą. W celu ustalenia terminu należy zgłosić się telefonicznie
do sekretariatu poradni tel. 516 081 200 lub 523020438.

Ponadto cały czas funkcjonuje telefoniczne wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na zagrożenie wynikające ze stanu pandemii,
w tym możliwość poradnictwa dla nauczycieli, którzy wymagają wsparcia przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i edukacyjnych uczniów w czasie pracy zdalnej.

KOMUNIKAT!!!!!

Do 3 stycznia 2021 zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w szkole zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn.24.11.2020.
Zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

W roku szkolnym 2020/2021 aż czworo uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp. zostało laureatami stypendium przyznawanego przez Prezesa Rady Ministrów za najwyższe wyniki w nauce. W Liceum Ogólnokształcącym: Monika Cholewińska- uczennica klasy trzeciej oraz Zuzanna Nowak- uczennica klasy drugiej. W Technikum: Mariusz Zbylut oraz Natalia Bystrzyńska- uczniowie klasy drugiej. Ze względu na pandemię nie odbyła się uroczysta gala z udziałem uczniów, otrzymali oni gratulacje i życzenia od Premiera Mateusza Morawieckiego. GRATULUJEMY!!!

KOMUNIKAT

Do dnia 29 listopada 2020 wszystkie zajęcia w Zespole Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym. Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 5 listopada 2020r. (Dz. U. poz.1960)
ZAPYTANIE OFERTOWE!!!!!!

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączoznego ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r.) "Remont klas w Zespole Szkół NIepublicznych w Janowcu Wielkopolskim w ramach projektu Pociąg do Wiedzy nr. RPKP.06.03.02-04-0017/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego"

Pobierz dokument
KOMUNIKAT!!

Od 24 października do 8 listopada br. wszystkie zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone będę z wykorzystaniem metod o technik kształcenia na odległość (dotyczy uczniów technikum). W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.UWAGA WAŻNA INFORMACJA!!!!Szanowni Państwo
W trosce o bezpieczeństwo w naszej placówce
Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres szkola@zsnjanowiec.pl ,
kontaktować się telefonicznie pod numer 523023046 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres szkola@zsnjanowiec.pl lub telefonicznie pod numerem 523023046, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Uwaga!!!!

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. według następującego harmonogramu:
8.15 msza święta w kościele pw. św. Mikołaja w Janowcu Wlkp.
9.00 spotkanie w klasach z wychowawcami zgodnie z przydziałem:

* I LO – s.23
* II LOp, II Log – 17 SG
* III LO – s.20
* I TDE – s.12
* II TEp, II TEg – s.14
* III TDA – s.21
* IV TDA – s.32
* I BSIS, III BSIS – Aula
* II BSISp – s.13
* II BSISg – s.33
* III BSIS – s.37


Dla uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły transportem gminnym obowiązkowe spotkanie na auli szkoły o godz. 10.00.
Nieobecność może skutkować brakiem pomocy ze strony szkoły w dotarciu do szkoły.EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2020 - WYTYCZNE!

Dokument zawiera tylko wytyczne dotyczące zdających egzamin maturalny w roku 2020 i podzielony został na sekcje. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:


Sekcja 1.


Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1.2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
1.3. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.4. [*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
1.5. [*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
1.6. [*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
1.7. [*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
1.8. [*][!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. [*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.2. [*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
2.3. [*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
2.4.[*]Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1.[*][!]W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1.[*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
4.2.[*]Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
4.3.[*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
Połącz pasję z nauką. ZapraszamyKomunikat w sprawie zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Dzisiaj, 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568) wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenie, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.
UWAGA!!!

INFORMACJA!
W związku z zaistniałą sytuacją Zespół Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego informuje rodziców i uczniów o zdalnej realizacji programów nauczania m.in. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego. Jednocześnie prosimy rodziców o zorganizowanie, motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się i dbanie o higienę pracy oraz bezpieczeństwo w sieci.
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 4/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.
z dnia 11 marca 2020r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.


§ 1.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej przygotowanym na podstawie specustawy zawieszone zostają zajęcia w Zespole Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim
w dniach 12 – 25 marca 2020 roku.
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nie uczęszczają do szkoły, jednak realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
Od 16 marca 2020 roku będą zawieszone kursy dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników – uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
6 marca Dzień Kobiet

6 marca w szkole świętowaliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji odbył się apel przygotowany przez klasy I Technikum Ekonomicznego pod opieką p. Edyty Szramka i p. Ilony Michalak.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca br. roku w auli Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego odbyła się wieczornica z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych . Na wstępie głos zabrał Dyrektor MGOK w Janowcu Wlkp. P. Karol Nojgebauer. Następnie żołnierze 2 Batalionu Logistycznego Ziemi Żnińskiej st. szer. Łukasz Hermanowski oraz st. szer. Krzysztof Nowak wręczyli awanse uczniom klas mundurowych. Po wręczeniu awansów głos zabrał P. Krzysztof Napierała witając przybyłych gości oraz składając podziękowania: ”dziękuję Pani Magdalenie Mierzejewskiej Prezesowi Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego i Pani Annie Roszak Dyrektorowi Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego za okazaną życzliwość i wszelkie wsparcie przy realizacji uroczystości, dziękuję Piotrowi Maciubie, Markowi Rysce, Remigiuszowi Śmiglowi i Jakubowi Rysce za podkłady muzyczne, przygotowanie wokalne młodzieży i za wspólnie spędzony czas, dziękuję przyjacielowi Jackowi Rozmarynowskiemu za nieocenioną pomoc przy tworzeniu dzisiejszej dekoracji, dziękuję Panu Adamowi Walendowskiemu za przygotowanie motta na dzisiejszą uroczystość, dziękuję Panu Leśniczemu Leonardowi Malikowskiemu za okazaną pomoc, dziękuję Pani Helenie Papierskiej i Pani Edycie Szramka za to, że zawsze wspierają nasze przedsięwzięcia, dziękuję pracownikom szkoły Panu Stanisławowi Ogórkiewiczowi, Waldemarowi Wiśniewskiemu i Pawłowi Pietrzyckiemu za przygotowanie wystroju auli, dziękuję Panu Karolowi Nojgebauerowi Dyrektorowi MGOK w Janowcu Wlkp., i jego pracownikom a szczególnie Panu Jakubowi Mataczyńskiemu dziękuję Pani Monice Bleja za okazaną pomoc w przygotowanie uroczystości, dziękuję absolwentkom naszej szkoły Paulinie Drożdżyńskiej i Pameli Siekierskiej za to, że są zawsze z nami, dziękuję Edycie Karczewskiej i Wam drogie dzieci - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wlkp. członkowie grupy wokalnej Voice oraz Waszym rodzicom za okazaną pomoc, dziękuję Dawidowi Buzale i Jakubowi Koteckiemu za oprawę graficzną uroczystości, dziękuję uczniom Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.: Julii Jadach, Annie Wypych, Monice Heckert, Natalii Macieja, Roksanie Danelskiej, Wiktorii Hutek, Julii Welzandt, Adrianowi Chmiel, oddzielne podziękowanie kieruję do żołnierzy 8 Kujawsko Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Pani Marzeny Karczewskiej i Jakuba Dembnego, i oczywiście szczególne podziękowania kieruję do Państwa za przybycie na dzisiejsze spotkanie. W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przyszliśmy tu, aby złożyć hołd poległym i zmarłym żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i tym którzy po zakończeniu II Wojny Światowej zostali skazani na zapomnienie. Zbigniew Herbert wielokrotnie podkreślał, że ci, którzy tak dzielnie zmierzyli się z losem, w czasach w których żyć im przyszło, zachowali się mężnie, dali świadectwo- podpisane własną krwią, zasługują na DOBRĄ PAMIĘĆ. Szanowni Państwo, jeden z cytatów Rotmistrza Pileckiego odnosi się do sytuacji w Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu ja proponuję wymienić tylko jedno słowo „obóz” na „wojna” wówczas cytat zabrzmi tak „Wojna była probierzem, gdzie się sprawdzały charaktery. Jedni staczali się w moralne bagno. Inni szlifowali swe w charaktery jak kryształ. Rżnięto nas ostrymi narzędziami. Ciosy boleśnie wrzynały się w ciała, lecz w duszy znajdywały pole do przeorania...”. Rotmistrz Witold Pilecki” Po zakończeniu wieczornicy głos zabrał Burmistrz Janowca Wlkp. P. Leszek Grzeczka
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020 - Monika Cholewińska i Kacper Czerniachowski.
GRATULUJEMY!!!

 


11 listopada 101 Rocznica Odzyskania Niepodległości


 


Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2019r w Janowcu Wlkp.


 


Barcin, 25.09.2019


 INFORMACJA!!

W roku 2019/2020 szkoła nie prowadzi zapisów do grupowej umowy ubezpieczenia NNW ucznia. Decyzja o wyborze ubezpieczyciela i wariantu ubezpieczenia NNW dziecka pozostaje wyłącznie w gestii rodziców/prawnych opiekunów. Mogą Państwo skorzystać z ofert dostępnych internetowo lub bezpośrednio w biurze prowadzącym takie ubezpieczenia, gdzie można liczyć na pomoc przy wypełnieniu formularza ubezpieczenia.

 


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019r. o godz. 9.00 w auli.

 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września zainaugurowaliśmy rok szkolny 2019/2020. Na wstępie głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Jadach. Następnie Pani Dyrektor Anna Roszak przywitała członków Zarządu Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego, przybyłych gości, grono pedagogiczne oraz młodzież. Pani Dyrektor odczytała życzenia na nowy rok szkolny od Burmistrza Janowca Wlkp. p. Leszka Grzeczki, a następnie przedstawiła informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, życząc wszystkim sukcesów i chęci do nauki. Uroczystość swoim występem uświetniła uczennica naszej szkoły Natalia Macieja.
fot.: p. Edyta Szramka
.